nieuwsberichten

Medio juni heeft bij Bernie's Beachhouse de tranceparty Luminosity (verder L) plaatsgevonden. De federatie en bestuursleden van KVS en KVA hebben (kort) voor het festijn met de gemeente en de organisatoren contact gehad om te proberen de uitvoering van deze party, die pas begin maart aan de verenigingen kenbaar gemaakt werd, zoveel mogelijk binnen de perken te houden. De plannen van de bouw waren echter al in een vergevorderd stadium dus het overleg tussen de verenigingen (KVS en KVA) en L leidde slechts tot marginale aanpassingen. 

Beide verenigingen waren niet blij met de hele gang van zaken, hetgeen ertoe heeft geleid dat de federatie namens hen hierover bij de gemeente een formele klacht heeft ingediend. Het gebruik van afgang F4 was voor KVS een dermate groot probleem dat zij een bezwaarschrift hebben ingediend.  De klacht en het bezwaar hebben de uitvoering van het festijn echter, zoals u weet, niet kunnen verhinderen. 

Dat de federatie ontevreden was over de gang van zaken was voor de gemeente aanleiding om een evaluatie-overleg te plannen met vertegenwoordigers van L, de federatie en de gemeente zelf. Zij verzocht de federatie haar visie op papier te zetten (zie bijlage 1.), zodat dit in het evaluatieoverleg besproken kon worden. KVS heeft een onderzoek gehouden onder haar leden (bijlage 2.), hetgeen eveneens namens de federatie naar de gemeente is gezonden.

Bijlage 3. is het verslag van het evaluatieoverleg tussen de bovengenoemde deelnemers. Daarin is in de tekst nog een foutje blijven staan en wel dat er bij alle verenigingen bewaking is geweest. Dit is niet correct weergegeven, want bewaking was er alleen bij KVS. Bijlage 4. bevat de antwoorden op nagekomen vragen naar aanleiding van het evaluatieverslag.

Hoe verder: in augustus/september hebben er een tweetal evaluaties plaatsgevonden, de eerste was die van de gemeente met de federatie en de tweede was die van de evenementencommissie van Zandvoort. Deze commissie bestaat uit de gemeentelijke disciplines die betrokken zijn geweest bij de aanvraag van de vergunning zoals de brandweer, politie, IJmond, technische- en veiligheidsadviseurs en Spaarnelanden.

Zodra alle stukken afgerond en verzameld zijn wordt een overleg ingepland tussen burgemeester David Moolenburgh, de beleidsmedewerkers evenementen en de veiligheidsadviseurs van de gemeente om de beide evaluaties door te spreken. Resultaat van dit overleg kan zijn dat L nooit meer plaats kan vinden of dat ze medio oktober weer de mogelijkheid krijgen een aanvraag in te dienen teneinde in 2023 een soortgelijk festijn te kunnen organiseren.

De gemeente heeft aangegeven ons op de hoogte te houden. Zodra wij meer weten informeren wij jullie ook.

Met vriendelijke groet, Bobby Douma

Kampeervereniging Amsterdam – Zandvoort aan Zee
© 2022. All Rights Reserved.